Curriculum Vitae
Med en uddannelse som forskningsbibliotekar i ryggen har Claus Vesterager Pedersen udfyldt lederroller på mange statslige arbejdspladser.

Claus Vesterager Pedersen

Fra Thule Air Base over Statsbiblioteket i Århus til leder af Universitetsbiblioteket ved Roskilde Universitets Center. I dag selvstændig analytiker, coach og støtte ved eksempelvis udarbejdelse af kravsspecifikationer.

ERHVERVSERFARING

 • 2017 Etablering af Vesterager Consult
 • 2011-2017 Overbibliotekar ved Roskilde Universitetsbibliotek
 • 2000-2011 Planlægningschef/souschef ved Roskilde Universitetsbibliotek
 • 1988-2000 Sektionsleder ved Statsbiblioteket
 • 1985-1988 Bibliotekar ved Statsbiblioteket
 • 1984-1985 Bibliotekschef ved Thule Air Base
 • 1982-1984 Bibliotekar ved Statsbiblioteket

RESULTATER & ERFARINGER
 • Indgåelse og implementering af årlige leveranceaftaler mellem bibliotek og universitet, herunder både i forhold til løbende drift og i forhold til særlige udviklingsprojekter
 • Øgede og udvidede servicetilbud til studerende og forskere på universitetet trods faldende bevilling
 • Etablering af Udvalg til God Forskningspraksis (Praksisudvalg) på RUC
 • Udarbejdelse og implementering af IT-strategi, Open access strategi, publiceringsstrategi, digitaliserings- og bevaringsstrategi, kompetenceudviklingsstrategi samt biblioteksstrategi på RUC
 • Etableret international ranking som anerkendt evalueringsværktøj på RUC
 • Deltagelse i nationalt og ministerielt rådgivningsarbejde vedrørende forskningsintegritet, forskningsindikatorer og forskningsregistrering, forskningsdatamanagement samt generel biblioteksrådgivning
 • Deltagelse i universitetets Hovedsamarbejdsudvalg, Hovedarbejdsmiljøudvalg, Forskningsudvalg, IT-udvalg, Forskningsudvalg Administrativt Leder Forum og fra 2011-2014 i Universitetsledelsen
 • Medinitiativtager til oprettelse af universitetets kontor for Akademisk IT
 • Etablering af RUCs Digitale Arkiv og primus motor i det nationale samarbejde vedr. forskningsregistrering
 • Projektleder på gennemført BPR-projekt om trimning af tidsskriftsprocesser på Statsbiblioteket og efterfølgende konsulent på tilsvarende projekt om triming af bogprocesser sammesteds
 • Implementerede Statsbibliotekets overgang fra fysiske tidsskrifter til digitale tidsskrifter og udviklede herunder som ansvarlig bl.a. kursusforløb for folkebiblioteker vedr. elektronisk materialeforsyning
UDDANNELSE:
 • 1982 Bibliotekar, Danmarks Biblioteksskole (Det Informationsvidenskabelige Akademi)
 • 1978 Nysproglig student fra Haderslev Katedralskole
EFTERUDDANNELSE:
 • Internationale ledelses- og biblioteksfaglige kursusforløb fra hhv. LIBER (Association of European Research Libraries), Knowledge Exchange, Public Policy Exchange, NUAS (Det Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet), JISC og RLUK inden for biblioteksledelse, forskningsdata, digitalisering, open access samt generel og særlig administration.
 • Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte Chefer
 • Ledelsesfaglige kursus- og efterud $dannelsesforløb fra hhv. Ankerhus: Konsulenter i Udviklingsledelse, Rambøll, PLS Consult, Aarhus Købmandsskole, Erhvervsinfo, Kaalbye, H.C. Vestergaard, Human House og Implement inden for personaleledelse, lederudvikling og ledelsesværdier, konflikthåndtering, coaching, projektledelse samt lederevalueringsforløb
 • IT-kursusforløb (Informationsteknologi og datakommunikation)
 • Arbejdsmiljø-kurser fra Teknologisk Institut og Center for Arbejdsliv
TILLIDSPOSTER 1987-2017
 • Det Nationale Forum for Forskningsdata Management 2015-
 • Danmarks Biblioteksforenings Udvalg "Bibliotekerne - indgangen til det digitale samfund" fra 2015-
 • Den Nationale Styregruppe for Open Access (Styrelsen for Forskning og Innovation) 2014-
 • NUAS Library Service (Det nordiska universitetsadministratörssamarbetet) 2013-2016
 • Brugerpanel for System- og Indregistreringsansvarlige, Den Bibliometriske Forskningsindikator 2013 Arbejdsgruppen vedr. en Fælles National Kodeks for Integritet i Forskning (Styrelsen for Forskning og Innovation i samarbejde med Danske Universiteter) 2013-2014
 • Komitéen for Roskilde Folkeuniversitet 2012-2015
 • Formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Arbejdsgruppe vedr. FFU-bibliotekernes Fremtid 2012
 • Styret for De Kulturhistoriske Bogsamlinger i Roskilde Stift 2011-2016
 • Formand for Programgruppen for Kompetencer og Tjenester til Støtte for Forskning og Udvikling, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2011-2013
 • Forskningsbibliotekernes Chefkollegium 2011-2016; Formand 2013-2014
 • Den Danske UNESCO-Nationalkommissions Fagudvalg 2011-2017
 • Danmarks Biblioteksforenings Digitaliseringsudvalg 2010-2014
 • Danmarks Biblioteksforenings Repræsentantskab fra 2010-
 • Knowledge Exchange Open Access Working Group (DEFF/Kultur- og Slotsstyrelsen) 2010-2012
 • Knowledge Exchange Usage Statistics Group (DEFF/Kultur- og Slotsstyrelsen) 2009-2011
 • Programgruppen for Arkitektur og Middleware, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2009-2011
 • Fagudvalget for Kommunikation under Den Danske UNESCO-Nationalkommission 2008-2010
 • Programgruppen for Informationsforsyning, Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2007-2011
 • Teknisk Udvalg vedr. Udviklingen af en Dansk Forskningskvalitetsindikator (Forsknings- og Innovationsstyrelsen) 2007-2012
 • Rektorkollegiets Arbejdsgruppe vedr. Styrkelse af Forskningsformidling 2006-2007
 • Det Storkøbenhavnske
 • Biblioteksnetværk 2005-2009
 • Biblioteksrådet (Kultur- og Slotsstyrelsen) 2005-2007 og 2015-
 • Dansk BiblioteksCenters Fagråd 2004-2006
 • PURE Styregruppe 2004-2013 og 2015-2016; Formand 2006-2012
 • Biblioteksparaplyen 2004-2008; Formand 2006-2008
 • Rektorkollegiets Biblioteksudvalg 2004-2007
 • Redaktionsudvalg DBC-Avsen (Dansk BiblioteksCenter a/s) 2003-2004 Censor ved Danmarks Biblioteksskole, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet fra 2002-
 • Danmarks Biblioteksskoles Uddannelsesråd 2002-2004
 • Styregruppe vedr. Kompetenceudvikling i Bibliotekssektoren (Biblioteksstyrelsen) 2001
 • Bestyrelsen for Sammenslutningen af Danmarks Forskningsbiblioteker 2000-2001
 • Styret for Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund 1997-2004
 • Bestyrelsen for Danmarks Forskningsbiblioteksforening 1995-2008; Formand 2004-2008
 • Redaktionsudvalg DF-Revy (Danmarks Forskningsbiblioteksforening) 2000-2003
 • Bestyrelsen for Foreningen af Medarbejdere ved Danmarks Forskningsbiblioteker 1995-2000; Formand 1999-2000
 • Academic Press European Library Council 1995
 • Bestyrelsen for European Federation of Serials Groups 1994-1999; Formand 1997-1999
 • Formand for Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Interessekreds for Tidsskrifter 1993-1997
 • Redaktør for Statsbibliotekets Læsekredskatalog 1987-2000